Бұл баға валютамен болжалды берілген, сіз теңгемен төлейтін боласыз. Төлем күні валюта бағамы басқаша болуы мүмкін.

×
Slice 1 Created with Sketch.

Тауар қоржынға салу. қосылған

Бұл баға рубльмен болжалды берілген, сіз теңгемен төлейтін боласыз. Төлем күні валюта бағамы басқаша болуы мүмкін.

×

Төлеу және жеткізу

Бұл бетте сіз төлеу, жеткізу, сондай-ақ қайтару
туралы бүкіл ақпаратты таба аласыз.

Төлеу

Төлемдер. Банк картасымен онлайн төлеу

Біздің сайт интернет-эквайрингке қосылған, және Сіз Қызметті Visa немесе Mastercard банк картасымен төлей аласыз. Таңдалған Тауарды немесе қызметті растағаннан кейін CloudPayments процессинг орталығының төлем беті бар қорғалған терезе ашылады, онда Сіздің банк картаңыздың мәліметтерін енгізу қажет. Карта ұстаушысын қосымша аутентификациялау үшін 3-D Secure хаттамасы қолданылады. Егер Сіздің Банк-эмитентіңіз осы технологияны қолдаса, Сіз қосымша сәйкестендіруден өту үшін оның серверіне қайта бағытталатын боласыз. Қосымша сәйкестендірудің ережелері мен әдістері туралы ақпаратты Сізге банк картасын берген Банктен нақтылаңыз.

Онлайн-төлеу қызметі Visa және MasterCard халықаралық төлем жүйелерінің ережелеріне сәйкес құпиялылықты сақтау және төлем жасау қауіпсіздігі қағидаттарында жүзеге асырылады, ол үшін жабық байланыс арналары бойынша деректерді тексерудің, шифрлеудің және берудің ең өзекті әдістері пайдаланылады. Банк картасының деректерін енгізу CloudPayments төлем бетіндегі қорғалған терезеде жүзеге асырылады.

Төлем бетіндегі өрістерге картаның нөмірін, карта иесінің атын, картаның қолданылу мерзімін, қауіпсіздіктің үш таңбалы кодын (VISA үшін CVV2 немесе MasterCard үшін CVC2) енгізу қажет. Барлық қажетті деректер банк картасының бетінде көрсетілген.

CVV2 / CVC2 — бұл картаның сыртқы жағындағы үш таңбалы қауіпсіздік коды.

Бұдан әрі сол терезеде 3-D Secure кодын енгізу үшін Сіздің эмитент банкіңіздің беті ашылады. Егер сізде статикалық 3-D Secure теңшелмеген жағдайда, ол SMS арқылы телефон нөміріңізге жіберілетін болады. Егер 3-D Secure коды Сізге келмесе, онда сіздің банк-эмитентіңізге хабарласу керек.

3-D Secure - бұл интернет желісіндегі карталар бойынша төлемдердің қауіпсіздігін қамтамасыз етудің ең заманауи технологиясы. Операцияны жүзеге асыратын карта ұстаушысының түпнұсқалығын бір мәнді сәйкестендіруге және карта бойынша алаяқтық операциялар тәуекелін барынша азайтуға мүмкіндік береді.

Қауіпсіздік кепілдіктері

loudPayments процессинг орталығы Сіздің банктік картаңыздың мәліметтерін PCI DSS 3.0 қауіпсіздік стандарты бойынша қорғайды және өңдейді. Төлем шлюзіне ақпарат беру SSL шифрлау технологиясын қолдану арқылы жүзеге асырылады. Ақпаратты одан әрі беру сенімділіктің ең жоғары деңгейі бар жабық банк желілері бойынша жүргізіледі. CloudPayments Сіздің картаңыздың деректерін бізге және басқа үшінші тұлғаларға бермейді. Карта ұстаушысын қосымша аутентификациялау үшін 3-D Secure хаттамасы қолданылады.

Егер Сізде жасалған төлем бойынша сұрақтарыңыз болса, сіз [email protected] электрондық поштасы арқылы төлем сервисі клиенттерін қолдау қызметіне жүгіне аласыз.

Онлайн төлемдер қауіпсіздігі

Сіз беретін дербес ақпарат (аты, мекен-жайы, телефоны, E-mail, кредиттік картаның нөмірі) құпия болып табылады және жариялауға жатпайды. Сіздің кредиттік картаңыздың деректері тек шифрленген түрде беріледі және біздің Web-серверде сақталмайды.

Біз сіздің браузеріңіздің онлайн төлемдерін жүргізу үшін жеткілікті қауіпсіз екенін арнайы бетте тексеруді ұсынамыз.

Интернет-төлемдерді өңдеу қауіпсіздігіне "CloudPayments Kazakhstan" ЖШС кепілдік береді. Төлем карталарымен жүргізілетін барлық операциялар VISA International, MasterCard және басқа да төлем жүйелерінің талаптарына сәйкес жүргізіледі. Ақпаратты беру кезінде карталық онлайн-төлемдер қауіпсіздігінің мамандандырылған технологиялары пайдаланылады, деректерді өңдеу процессинг компаниясының қауіпсіз жоғары технологиялық серверінде жүргізіледі.

Төлем карталарымен төлеу қауіпсіз, себебі:

Авторизация жүйесі сатып алушыға оның төлем картасының төлем деректемелері (нөмірі, қолданылу мерзімі, CVV2/CVC2) алаяқтардың қолына түспейтіндігіне кепілдік береді, өйткені бұл деректер авторизация серверінде сақталмайдын және ұрлана алмайды.
Сатып алушы өзінің төлем деректерін интернет-дүкен сайтында емес, CloudPayments авторизация жүйесінде тікелей енгізеді, демек, сатып алушы карточкасының төлем деректемелері үшінші тұлғаларға қолжетімді болмайды.

Оплата платежными картами безопасна, потому что:

1. Система авторизации гарантирует покупателю, что платежные реквизиты его платежной карты (номер, срок действия, CVV2/CVC2) не попадут в руки мошенников, так как эти данные не хранятся на сервере авторизации и не могут быть похищены.

2. Покупатель вводит свои платежные данные непосредственно в системе авторизации CloudPayments, а не на сайте algosglobal.com, следовательно, платежные реквизиты карточки покупателя не будут доступны третьим лицам.

Оплата через Freedom Pay

Публичный договор-оферта

Настоящая публичная оферта (далее – Оферта), является Договором, заключенным между интернет-магазином и пользователем услуг - физическим лицом (далее - Покупателем), который определяет условия приобретения товаров, работ и/или услуг с использованием ресурсов интернет-магазина.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Интернет-магазин публикует настоящую Оферту с предложением в адрес физических и юридических лиц в соответствии со ст.395, 396 и 447 Гражданского кодекса Республики Казахстан (далее – ГК РК).
1.2. Настоящая Оферта как и любой Договор, определяет существенные условия взаимодействия между Интернет-магазином Покупателем (лицом акцептовавшим Оферту).
1.3. Настоящая Оферта заключается между Покупателем и Интернет-магазином в момент оформления заказа.
1.4. Оферта может быть принята любым физическим или юридическим лицом на территории Республики Казахстан, имеющим намерение приобрести товаров, работ и/или услуг, реализуемых/предоставляемых Интернет-магазином, расположенных на сайте algosglobal.com.
1.5. Покупатель безоговорочно принимает все условия, содержащиеся в оферте в целом (т.е. в полном объеме и без исключений).
1.6. В случае принятия условий настоящей Оферты, физическое или юридическое лицо, становится Покупателем.
1.7. Акцептом является получение Интернет-магазином сообщения о намерении физического или юридического лица приобрести товар, работы и/или услуги на условиях, предложенных настоящей Интернет-магазином.
1.8. Оферта, все изменения, приложения к ней, а также вся дополнительная информация о товарах, работах и/или услугах Интернет-магазина опубликована на сайте algosglobal.com.

2. СТАТУС САЙТА ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНА
2.1. Сайт является собственностью Интернет-магазина и предназначен для организации дистанционного способа продажи товаров, работ и/или услуг посредством сети интернет.
2.2. Произведя акцепт Оферты (т.е. оплату оформленного на сайте Интернет-магазина заказа), Покупатель получает в собственность товары, работы и/или услуги на условиях и в порядке, определенном Договором купли-продажи Интернет-магазина, размещенного на сайте algosglobal.com.
2.3. Интернет-магазин не несет ответственности за содержание и достоверность информации, предоставленной Покупателем при оформлении заказа на сайте Интернет-магазина.

3. СТАТУС ПОКУПАТЕЛЯ
3.1. Покупатель несет ответственность за достоверность предоставленной при оформлении заказа информации, и ее чистоту от претензий третьих лиц.
3.2. Покупатель подтверждает свое согласие с условиями, установленными настоящей Офертой, путем проставления отметки в графе «Условия Договора мною прочитаны полностью, все условия Договора мне понятны, со всеми условиями Договора я согласен» при оформлении заказа.
3.3. Информация, предоставленная Покупателем, является конфиденциальной. Покупатель, предоставляя свои персональные данные, зарегистрировавшись на сайте или заполнении заявки дает своими действиями согласие на обработку его персональных данных в целях исполнения пользовательского соглашения. Интернет-магазин использует информацию о Покупателе исключительно в целях функционирования Интернет-магазина (отправление уведомления Покупателю о выполнении заказа и т.д.) и в случаях, указанных в настоящей Оферте.
3.4. Товар приобретается Покупателем исключительно для личных, семейных, домашних нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности. Использование сайта (ресурса) Интернет-магазина для просмотра и выбора товаров, работ и/или услуг, а так же для оформления заказа является для Покупателя безвозмездным.

4. ПРЕДМЕТ ОФЕРТЫ
4.1. Интернет-магазин, на основании заказов Покупателя, продаёт Покупателю товары, работы и/или услуги в соответствии с условиями и по ценам, установленным Интернет-магазином на сайте Интернет-магазина.
4.2. Доставка товаров, работ и/или услуг заказанных и оплаченных Покупателем, осуществляется Интернет-магазином или третьими лицами, привлеченными Интернет-магазином для исполнения своих обязательств. Покупатель имеет право забрать товар, работы и/или услуги в месте нахождения Интернет-магазина самостоятельно путем самовывоза. Покупателю при оформлении заказа предоставляется право выбора способа доставки.
4.3. К отношениям между Покупателем и Интернет-магазином применяются положения ГК РК, ЗРК «О защите прав потребителей», а также иные нормативные правовые акты Республики Казахстан, регулирующие указанные в настоящей Оферте права и обязанности Сторон.
4.4. Физическое или юридическое лицо считается принявшим все условия Оферты (акцепт) и приложений к ней в полном объеме и без исключений с момента получения Интернет-магазином сообщения о намерении Покупателя приобрести товар, работы и/или услуги на условиях, предложенных Интернет-магазином. В случае акцепта Оферты физическое или юридическое лицо считается заключившим с Интернет-магазином Договор купли-продажи заказанных товаров, работ и/или услуг и приобретает статус Покупателя.

5. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА КУПЛИ-ПРОДАЖИ
5.1. Покупатель может оформить заказ самостоятельно на сайте Интернет-магазина, либо через специалиста Интернет-магазина по телефону, указанному на сайте, на условиях Договора купли-продажи.
5.2. При оформлении заказа на сайте Интернет-магазина, Покупатель обязан предоставить следующие данные:
• Ф.И.О., ИИН (для физических лиц) или полное наименование, БНН (для юридических лиц);
• адрес доставки Товара;
• контактный телефон и адрес электронной почты Покупателя Товара.
5.3. Волеизъявление Покупателя осуществляется посредством внесения последним соответствующих данных в форму заказа на сайте Интернет-магазина, либо подачей заявки через специалиста Интернет-магазина с использованием информационно-телекоммуникационных средств или по электронной почте (e-mail).
5.4. Интернет-магазин не редактирует информацию о Покупателе.
5.5. Для получения бумажного экземпляра Договора купли-продажи, Покупатель отправляет заявку по электронной почте или иным способом, согласованным со специалистом Интернет-магазина по телефону, указанному на сайте Интернет-магазина.

6. ИНФОРМАЦИЯ О ТОВАРЕ
6.1. Товары, работы и/или услуги предоставляются к показу на сайте Интернет-магазина через графические изображения-образцы, являются собственностью Интернет-магазина.
6.2. Каждое графическое изображение, образец сопровождается текстовой информацией: наименованием, размерным рядом (при необходимости), ценой и описанием.
6.3. Все информационные материалы, представленные на сайте Интернет-магазина, носят справочный характер и не могут в полной мере передавать информацию о свойствах и характеристиках товар, работ и/или услуг, включая цвета, размеры, формы и.т.д. В случае возникновения у Покупателя вопросов, касающихся свойств и характеристик товаров, работ и/или услуг, Покупатель должен перед оформлением заказа обратиться к специалисту Интерне-магазина по телефонам указанным на сайте.
6.4. По просьбе Покупателя специалист Интернет-магазина обязан предоставить (по телефону или посредством электронной почты) прочую информацию, необходимую и достаточную, с точки зрения Покупателя, для принятия им решения о покупке товаров, работ и/или услуг.
6.5. Покупатель уведомлен о том, что приобретая товары, работы и/или услуги со скидкой, установленной в связи с недостатками (дефектами) товаров, работ и/или услуг, Покупатель лишается права ссылаться на такие недостатки (дефекты) в дальнейшем.
6.6. Покупатель уведомлен Интернет-магазином о том, что товары, работы и/или услуги указанные в счете на оплату отдельными позициями в любом случае не являются комплектом.

7. ПОРЯДОК ПРИОБРЕТЕНИЯ ТОВАРА
7.1. Покупатель вправе оформить заказ на любой товар, работу и/или услугу предоставленные на сайте Интернет-магазина. Каждый товар, работы и/или услуги могут быть заказаны в любом количестве. Исключения из указанного правила указаны в описании каждого товара, работ и/или услуг в случае проведения акций, снятия товаров, работ и/или услуг с продажи и.т.д.
7.2. Заказ может быть оформлен Покупателем по телефонам, указанным на сайте, или оформлен самостоятельно на сайте.
7.3. После оформления заказа Интернет-магазин подтверждает заказ Покупателя путем отправления на e-mail Покупателя информацию, подтверждающую принятие заказа, с указанием наименования, размера, цены выбранного товара, характеристик работ и/или услуг и общей суммы заказа или специалист Интернет-магазина связывается с Покупателем по телефону для уточнения необходимых характеристик товаров, работ и/или услуг.
7.4. При отсутствии товара на складе специалист Интернет-магазина обязан поставить в известность об этом Покупателя (по телефону или посредством электронной почты).
7.5. Покупатель вправе сделать предварительный заказ на временно отсутствующий на складе товар.
7.6. При отсутствии товара на складе, Покупатель вправе заменить его другим товаром либо аннулировать заказ.
7.7. Срок поставки товара составляет не более 30 (тридцати) календарных дней и начинает исчисляться на следующий день после получения Интернет-магазином сообщения о намерении Покупателя приобрести товар на условиях, предложенных Интернет-магазином.

8. ЦЕНА ТОВАРОВ, РАБОТ И/ИЛИ УСЛУГ
8.1. Цена указанная на сайте Интернет-магазина указана в тенге Республики Казахстан за единицу.
8.2. Указанная на сайте цена может быть изменена Интернет-магазином в одностороннем порядке, при этом цена на заказанный и оплаченный Покупателем товар, работы и/или услуги изменению не подлежит.
8.3. Полная стоимость заказа состоит из каталожной стоимости, стоимости доставки, при необходимости подъёма на этаж и установку (сборку).
8.4. Стоимость товаров, работ и/или услуг, предоставляемых Покупателю при покупке товаров, работ и/или услуг на сайте Интернет-магазина указана в разделе «Оплата и Доставка».

9. ОПЛАТА ТОВАРА
9.1. Способы и порядок оплаты товара указаны на сайте в разделе «Оплата и Доставка». При необходимости порядок и условия оплаты заказа оговариваются Покупателем со специалистом Интернет-магазина.
9.2. При наличной форме оплаты Покупатель обязан уплатить Интернет-магазину цену заказа в момент передачи Покупателю товаров, работ и/или услуг, путем передачи денег представителю Интернет-магазина, который доставит товар и/или выполнит работы и/или окажет услуги.
9.3. Оплата безналичным расчетом производится согласно оформленному счёту в течение 3 (трёх) рабочих дней с даты выставления такого счёта. После поступления денежных средств на счет Интернет-магазина, специалист Интернет-магазина согласовывает с Покупателем срок доставки. При безналичной форме оплаты обязанность Покупателя по уплате цены заказа считается исполненной с момента зачисления соответствующих денежных средств на расчетный счет, указанный Интернет-магазином.
9.4. Покупатель оплачивает заказ любым способом, доступным на сайте Интернет-магазина.
9.5. Расчеты Сторон при оплате заказа осуществляются в тенге Республики Казахстан.

10. ДОСТАВКА ТОВАРОВ
10.1. Способы, порядок и сроки доставки товара указаны на сайте в разделе «Оплата и Доставка». Порядок и условия доставки заказанного товара оговариваются Покупателем со специалистом Интернет-магазина.
10.2. Самовывоз товара:
10.2.1. Интернет-магазин, получив уведомление о размещенном заказе, подтверждает его получение по телефону или по e-mail Покупателя и согласовывает с ним дату самовывоза товара.
10.2.2. Покупатель оплачивает (при наличной форме оплаты) и получает заказ по месту нахождения склада Интернет-магазина. Адреса, контакты и режим работы складов указаны на сайте Интернет-магазина в разделе «Контакты»). При безналичной форме оплаты Интернет-магазин дополнительно по телефону или по e-mail Покупателя подтверждает факт зачисления оплаты заказа на расчетный счет Интернет-магазина и только после этого согласовывает с Покупателем дату самовывоза товара.
10.2.3. Право собственности и риск случайной гибели, утраты или повреждения товара переходит к Покупателю с момента передачи товара Покупателю или его Представителю.
10.3. Доставка товара Интернет-магазином:
10.3.1. Переход права собственности и риск случайной гибели, утраты или повреждения товара переходит к Покупателю с момента передачи товара Покупателю или Представителю в месте исполнения договора с момента подписания Сторонами акта приёма-передачи товара (товарной накладной.)
10.4. Доставка товара Перевозчиком:
10.4.1. Право собственности и риск случайной гибели, утраты или повреждения товара переходит с Интернет-магазина на Покупателя или Перевозчика (в соответствии с заключенным между Покупателем и Перевозчиком договором) с момента передачи товара Перевозчику в месте исполнения договора при подписании Сторонами акта приёма-передачи товара (товарной накладной и/или транспортной накладной и/или товарно-транспортной накладной).
10.4.2. Обязательство по передачи товара Покупателю, в том числе п.10.4.1., считается исполненным с момента передачи товара Перевозчику.
10.4.3. Стоимость доставки товара в рамках каждого заказа рассчитывается исходя из веса и объема всех заказанных товаров, адреса доставки заказа, расценок перевозчика и оплачивается Покупателем самостоятельно.
10.5. Покупатель обязан принять товар по количеству и ассортименту в момент его приемки.
10.6. При получении товара Покупатель должен в присутствии представителя Интернет-магазина (перевозчика) проверить его соответствие товарной накладной, удостовериться по наименованию товара в количестве, качестве, комплектности товара.
10.7. Покупатель или Представитель при приемке товара подтверждает своей подписью в товарной накладной, что не имеет претензий к внешнему виду и комплектности товара.

11. ГАРАНТИИ НА ТОВАР
11.1. Гарантийный срок эксплуатации на товар, работы и/или услуг оставляет один месяц с момента передачи товара, выполнения работ и/или услуг Покупателю или его Представителю, если иное не предусмотрено дополнительным соглашением. Гарантия не распространяется на изделия, эксплуатация которых производится не по назначению или с нарушением норм и правил эксплуатации, установленных на данный вид товара, а также определенных настоящей Офертой и Договором купли-продажи.

12. ВОЗВРАТ ТОВАРА
12.1. Покупатель вправе отказаться от товара в любое время до его передачи, а после передачи товара - в течение 14 (четырнадцати) календарных дней, в порядке и на условиях, предусмотренных ЗРК «О защите прав потребителей РК».
12.2. Возврат товара надлежащего качества возможен в случае, если сохранены его товарный вид (упаковка), потребительские свойства, а также документ, подтверждающий факт и условия покупки указанного товара в течение 1 (одного) календарного месяца с даты подписания товарной накладной и/или акта приема-передачи Товара.
12.3. Покупатель не вправе отказаться от товара надлежащего качества, имеющего индивидуально-определенные свойства, если указанный товар может быть использован исключительно приобретающим его Покупателем (в т.ч. не стандартные (по желанию Покупателя) размеры и др.). Подтверждением того, что вещь имеет индивидуально-определенные свойства, является отличие наполнения и размеров товара наполнению и размерам, указанным в интернет -магазине.
12.4. Возврат товара, в случаях, предусмотренных законом и настоящим Договором, производится по адресам, указанным на сайте в разделе «Контакты».
12.5. При отказе Покупателя от товара надлежащего качества Интернет-магазин возвращает ему сумму, уплаченную в соответствии с договором, за исключением расходов Интернет-магазина на доставку от Покупателя возвращенного товара, не позднее чем через 15 (пятнадцать) календарных дней, с даты предъявления Покупателем соответствующего требования.
12.6. В случае, если возврат суммы осуществляется не одновременно с возвратом товара, возврат указанной суммы осуществляется Интернет-магазином наличными денежными средствами по месту нахождения Инетрент-магазина, или путем перечисления на банковский счет Интернет-магазина с которого была осуществлена оплата товара или иной счет сообщенный Покупателем.
12.7. Указанный в настоящем пункте способ возврата денежных средств может использоваться Интернет-магазином и в иных случаях возврата денежных средств, предусмотренных настоящей Офертой и законодательством РК.

13. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
13.1. Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством РК.
13.2. Интернет-магазин не несет ответственности за ущерб, причиненный Покупателю вследствие ненадлежащего использования им товаров, работ и/или услуг заказанных на сайте Интернет-магазина.
13.3. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Оферте на время действия обстоятельств непреодолимой силы.

14. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
14.1. К отношениям между Покупателем и Интернет-магазином применяются нормы, определенные законодательством Республики Казахстан.
14.2. При необходимости Интернет-магазин и Покупатель вправе в любое время оформить договор купли-продажи товара в форме письменного двухстороннего соглашения, не противоречащего положениям настоящей Оферты.
14.3. В случае возникновения вопросов и претензий со стороны Покупателя, последний должен обратиться в Интернет-магазин по адресу местонахождения Интернет-магазина город Алматы, Медеуский район, Проспект Достык, дом 52/2 и/или по номеру телефона: +7 727 354 54 04 определенным на сайте Интернет-магазина.
14.4. Настоящая Оферта вступает в силу с даты её акцепта Покупателем и действует до полного исполнения обязательств Сторонами по ней.
14.5. Все споры и разногласия, возникающие при исполнении Сторонами обязательств по настоящей Оферте, решаются путем проведения переговоров, а в случае невозможности их урегулирования посредством переговоров, Стороны имеют право обратиться за разрешением таких споров в судебные органы республики Казахстан по месту нахождения Интернет-магазина.
14.6. Интернет-магазин оставляет за собой право расширять и сокращать товарное предложение на сайте, регулировать доступ к покупке любых товаров, работ и/или услуг, а также приостанавливать или прекращать продажу любых товаров, работ и/или услуг по своему собственному усмотрению.

Процедура оплаты

Услуга оплаты через интернет осуществляется в соответствии с Правилами международных платежных систем Visa и MasterCard на принципах соблюдения конфиденциальности и безопасности совершения платежа, для чего используются самые современные методы проверки, шифрования и передачи данных по закрытым каналам связи. Ввод данных банковской карты осуществляется на защищенной платежной странице FreedomPay.

На странице для ввода данных банковской карты потребуется ввести номер карты, имя владельца карты, срок действия карты, трёхзначный код безопасности (CVV2 для VISA или CVC2 для MasterCard). Все необходимые данные пропечатаны на самой карте.

Трёхзначный код безопасности — это три цифры, находящиеся на обратной стороне карты.

Далее вы будете перенаправлены на страницу Вашего банка для ввода 3DSecure кода, который придет к Вам в СМС. Если 3DSecure код к Вам не пришел, то следует обратится в банк выдавший Вам карту.

Случаи отказа в совершении платежа:

1. банковская карта не предназначена для совершения платежей через интернет, о чем можно узнать, обратившись в Ваш Банк;
2. недостаточно средств для оплаты на банковской карте. Подробнее о наличии средств на банковской карте Вы можете узнать, обратившись в банк, выпустивший банковскую карту;
3. данные банковской карты введены неверно;
4. истек срок действия банковской карты. Срок действия карты, как правило, указан на лицевой стороне карты (это месяц и год, до которого действительна карта). Подробнее о сроке действия карты Вы можете узнать, обратившись в банк, выпустивший банковскую карту;

Предоставляемая вами персональная информация (имя, адрес, телефон, e-mail, номер банковской карты) является конфиденциальной и не подлежит разглашению. Данные вашей кредитной карты передаются только в зашифрованном виде и не сохраняются на нашем Web-сервере.

Политика конфиденциальности

Настоящая Политика конфиденциальности персональных данных (далее – Политика конфиденциальности) является публичным Договором, заключенным между владельцем Интернет-магазина Товариществом с ограниченной ответственностью ТОО "ALGOS GLOBAL" (Продавец) и Покупателем в соответствии со ст.387 Гражданского кодекса Республики Казахстан, основана на Законе Республики Казахстан «О персональных данных и их защите», действует в отношении информации, содержащей персональные данные Покупателей, которую Интернет-магазин https://algosglobal.com (далее – Интернет-магазин) может получить о Покупателях во время пользования ими сайтом Интернет-магазина.

1. Определение терминов

1.1. Персональные данные - сведения, относящиеся к определенному или определяемому на их основании субъекту персональных данных, зафиксированные на электронном, бумажном и (или) ином материальном носителе.
1.2. Неличные данные - сведения, которые автоматически передаются в процессе просмотра Покупателем рекламных блоков и при посещении страниц, на которых установлен статистический скрипт системы: адрес запрашиваемой страницы, информацию cookie, IP-адрес, информацию о браузере, реферер (адрес предыдущей страницы), время доступа.
1.3. Сбор персональных данных - действия, направленные на получение персональных данных.
1.4. Обработка персональных данных - действия, направленные на накопление, хранение, изменение, дополнение, использование, распространение, обезличивание, блокирование и уничтожение персональных данных.
1.5. Защита персональных данных - комплекс мер, в том числе правовых, организационных и технических, осуществляемых в целях, установленных Законом РК «О персональных данных и их защите».
1.6. Интернет-магазин - Интернет-сайт, расположенный на сервере в г. Алматы и имеющий адрес в сети Интернет https://algosglobal.com, на котором представлены товары, предлагаемые Покупателям для оформления Заказов, а также условия оплаты и доставки этих Заказов Покупателям.
1.7. Сервисы Интернет-сайта – все услуги, доступные для использования на сайте https://algosglobal.com и поддоменах.
1.8. Покупатель – пользователь Интернет-магазина.
1.9. Продавец – Товарищество с ограниченной ответственностью ТОО "ALGOS GLOBAL", являющееся владельцем Интернет-магазина, БИН 230540007021.
1.10. Cookies — это небольшие текстовые файлы, в которые браузер записывает данные с посещенных Покупателями сайтов. Cookies исполняют целый ряд функций, например, позволяют Покупателю эффективно перемещаться между страницами, запоминая его предпочтения, и, таким образом, улучшает опыт взаимодействия с Интернет-сайтом. Они также могут способствовать тому, что реклама, которую видит Покупатель онлайн, соответствует его интересам. Если не использовать cookies, то не возможно будет вообще купить товар в Интернет-магазине, так как вся работа корзины построена на сохранении данных с этих файлов. К примеру, если Покупатель выберет товар в Интернет-магазине, положит его в корзину и перейдет на новую страницу, то этот товар просто не сохранится в корзине.
1.11. IP-адрес — уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети, построенной по протоколу IP, позволяющий определить местонахождение Покупателя. Интернет-магазин не отслеживает местоположение, подробнее чем город и область.

2. Предмет политики конфиденциальности

2.1. Настоящая Политика конфиденциальности устанавливает обязательства Продавца по неразглашению и обеспечению режима защиты конфиденциальности персональных данных, которые Покупатель предоставляет по запросу Продавца при регистрации на сайте Интернет-магазина и/или при оформлении заказа для приобретения товара.
2.2. Персональные данные, разрешённые к обработке в рамках настоящей Политики конфиденциальности, предоставляются Покупателем путём заполнения регистрационной формы на сайте Интернет-магазина и включают в себя следующую информацию:
2.2.1. фамилию, имя, отчество (отчество – по желанию) Покупателя;
2.2.2. контактный телефон Покупателя;
2.2.3. адрес электронной почты (e-mail);
2.2.4. адрес доставки Товара.
2.3. Любая иная персональная информация неоговоренная выше (история покупок, используемые браузеры и операционные системы и т.д.) также подлежит надежному хранению и нераспространению, за исключением случаев, предусмотренных в п.4.3.2. и п.4.4. настоящей Политики конфиденциальности.

3. Цели сбора и обработки персональных данных Покупателей

3.1. Продавец собирает, обрабатывает и хранит только те персональные данные, которые необходимы для предоставления Сервисов и/или приобретения Покупателем Товара из каталога Интернет-магазина.
3.2. Персональные данные Покупателя Продавец использует в целях:
3.2.1. идентификации Покупателя для оформления заказа и/или заключения Договора купли-продажи товара;
3.2.2. обработки и получения от Покупателя платежей;
3.2.3. доставки Покупателю товара;
3.2.4. предоставления Покупателю эффективной клиентской поддержки;
3.2.5. предоставления Покупателю персонализированных Сервисов;
3.2.6. связи с Покупателем, в том числе направление уведомлений, запросов и информации, касающихся использования Сервисов, оказания услуг, а также обработки запросов и заявок от Покупателя;
3.2.7. улучшения качества Сервисов, удобства их использования, разработка новых Сервисов и услуг;
3.2.8. информирования Покупателя о проводимых мероприятиях и акциях;
3.2.9. проведения статистических и иных исследований на основе неличных данных, а также оптимизации рекламных сообщений.
3.3. Продавец не несет ответственности за сведения, предоставленные Покупателем на интернет-сайте в общедоступной форме.
3.4. Продавец не несет ответственности за убытки, которые Покупатель может понести в результате того, что его логин и пароль стали известны третьему лицу.

4. Права и обязанности сторон

4.1. Покупатель обязан:
4.1.1. предоставлять информацию о персональных данных, необходимую для пользования Интернет-магазином;
4.1.2. изменять, дополнять предоставленную информацию в случае обнаружения некорректных данных при пользовании Интернет-магазином.
4.2. Покупатель имеет право:
4.2.1. на доступ и редактирование информации о персональных данных в любое время через веб-интерфейс, предоставляемый в рамках сервисов.
4.3. Продавец обязан:
4.3.1. использовать полученную информацию исключительно для целей, указанных в разделе 3 настоящей Политики конфиденциальности;
4.3.2. обеспечить хранение конфиденциальной информации в тайне, не разглашать без предварительного письменного разрешения Покупателя переданных персональных данных, за исключением передачи данных в целях выполнения заказа Покупателя (курьерским службам, организациям почтовой связи, банкам и т.п.), а также уполномоченным государственным органам Республики Казахстан в порядке, установленным законодательством РК;
4.3.3. принимать меры предосторожности для защиты конфиденциальности персональных данных Покупателя согласно порядку, обычно используемого для защиты такого рода информации.
4.4. Продавец имеет право предоставлять доступ для сбора и анализа неличных данных Покупателей третьим лицам для целей статистики и оптимизации рекламных сообщений. Использование неличных данных третьими лицами регулируется их собственными политиками конфиденциальности, и Интернет-магазин не несет ответственности за их использование.

5. Прочие условия

5.1. Пользование Покупателем Интернет-магазином означает его безоговорочное согласие с настоящей Политикой конфиденциальности и условиями обработки Продавцом персональных данных Покупателя.
5.2. В случае несогласия с условиями Политики конфиденциальности Покупатель должен прекратить пользование Сайтом, Интернет-магазином.
5.3. Настоящая Политика конфиденциальности применяется только к сайту Интернет-магазина https://algosglobal.com и поддоменам. Интернет-магазин не несет ответственность за сайты третьих лиц, на которые Покупатель может перейти по ссылкам, доступным на сайте Интернет-магазина.
5.4. Продавец, в силу специфики способа получения информации, не проверяет достоверность предоставленных Покупателем персональных данных и не осуществляет контроль их актуальности. Однако, Продавец исходит из того, что Покупатель предоставляет достоверные персональные данные и поддерживает эти данные в актуальном состоянии. Всю ответственность, а также возможные последствия за предоставление недостоверных или не актуальных персональных данных несёт Покупатель.
5.5. Отключение Сookies может повлечь невозможность доступа к частям сайта Интернет-магазина, требующим авторизации.
5.6. Интернет-магазин осуществляет сбор статистики об IP-адресах своих Покупателей. Данная информация используется с целью выявления и решения технических проблем, для контроля законности проводимых финансовых платежей.
5.7. К настоящей Политике конфиденциальности и отношениям между Покупателем и Продавцом применяется действующее законодательство Республики Казахстан.
5.8. Продавец оставляет за собой право на одностороннее изменение настоящей Политики конфиденциальности для дальнейшего совершенствования системы безопасности в соответствии с действующим законодательством РК.
5.9. Все предложения или вопросы по поводу настоящей Политики конфиденциальности следует сообщать по адресу: город Алматы, Медеуский район, Проспект Достык, дом 52/2.
5.10. Продавец не несет ответственности за действия третьих лиц, получивших в результате использования Интернета доступ к информации о Покупателе, за последствия использования информации, которая доступна любому пользователю сети Интернет.

Жеткізу

Өздігінен әкету

Сіз тауарды фирмалық дүкендер немесе беру пункттері бар қалаларда өздігінен ала аласыз.

Қала бойынша жеткізу

Қала бойынша жеткізу Al'gos ресми дүкендері бар қалаларда ғана жүзеге асырылады.

Қала бойынша жеткізу құны - 1 500 тенге.
Жеткізу сайтта тапсырысқа ақы төлегеннен кейін ғана жүзеге асырылады және орта есеппен 10 жұмыс күнін алады (форс-мажордан тыс)

Қазақстан бойынша есікке дейін жеткізу

Төлегеннен кейін жеткізу EMS* немесе СДЕК* курьерлік қызметтерімен жүзеге асырылады.

Төлем тауарды сатып алу кезінде сайтта жүзеге асырылады.

Жеткізу құны - өнімнің салмағы мен санына қарамастан 3 500 теңге.

Жеткізу мерзімі аймаққа байланысты 10 жұмыс күнінен бастап.

Сіз өзіңіздің сәлемдемеңізді қадағалау үшін трек нөмірін алу үшін дүкенге жүгіне аласыз.

Жеткізу - ТМД

Төлегеннен кейін жеткізу EMS* немесе СДЕК* курьерлік қызметтерімен жүзеге асырылады.

Төлем тауарды сатып алу кезінде сайтта жүзеге асырылады.

Жеткізу құны - өнімнің салмағы мен санына қарамастан 5 600 теңге.

Жеткізу - алыс шетел

Төлегеннен кейін жеткізу курьерлік қызметтермен жүзеге асырылады.

Төлем тауарды сатып алу кезінде сайтта жүзеге асырылады.

Жеткізу құны тапсырыс көлемі мен салмағына қарамастан 15 000 тенге.
Назар аударыңыз! Algos жеткізу сапасына жауап бермейді. Сіз диспетчерлік нөмірді қолдана отырып, Қазпоштаға (EMS) немесе SDEC-ке хабарласуыңызға болады.

Қайтару

Ақша қаражатын қайтару

Төлем карталары арқылы онлайн-төлем жүргізген кезде қолма-қол ақша қаражатымен қайтаруға жол берілмейді. Қайтару тәртібі халықаралық төлем жүйелерінің ережелерімен реттеледі:

- Тауарды қайтару тек ақаулы жағдайда ғана болуы мүмкін, оны 14 күн ішінде еркін нысанда жазбаша түрде ресімдеу қажет;
- Тауарды қайтару, егер көрсетілген тауарды сатып алу фактісі мен шарттарын растайтын құжат ұсынылған жағдайда мүмкін болады;
- Тұтынушының сатып алынған тиісті сападағы тауардан бас тартуға құқығы жоқ;
- Тұтынушы тарапынан тауардан бас тартқан кезде сатушы оған тұтынушы төлеген ақшалай соманы тұтынушы тиісті талапты Al'gos ресми дүкендерінің біріне жазбаша түрде ұсынған күннен бастап 15 жұмыс күнінен кешіктірмей қайтаруға тиіс;
- Сатып алушы өнімді дұрыс сақтамаса, оны қайтару жүзеге асырылмайды;
- Егер сатып алынған тауар пайдаланылса, ол қайтаруға жатпайды.

Банк картасына ақша қаражатын қайтару үшін "Ақша қаражатын қайтару туралы өтінішті" толтыру және жеке басын куәландыратын құжаттың көшірмесімен бірге [email protected] мекен-жайы бойынша жіберу қажет және Al'gos ресми дүкендерінің біріне баспа түрінде әкелу қажет.

Ақша қаражатын қайтару Al'gos компаниясы ресми дүкендердің біріне баспа түрінде "ақша қаражатын қайтару туралы өтінішті" алған күннен бастап 15 жұмыс күні ішінде банк картасына жүзеге асырылады.

Қателіктермен жүргізілген операциялар бойынша ақша қаражатын қайтару үшін жазбаша өтінішпен және жеке басын куәландыратын құжаттың көшірмесін және қате есептен шығаруды растайтын чектерді/түбіртектерді қоса беру қажет. Осы өтінішті мына мекен-жайға жіберу қажет: [email protected].

Қайтару сомасы сатып алу сомасына тең болады (жеткізу үшін төлемді есептемегенде). Өтінішті қарау және ақша қаражатын қайтару мерзімі Компания өтінішті алған сәттен бастап есептеледі және мереке/демалыс күндерін есептемегенде жұмыс күндерімен есептеледі.

Төлем жасаудан бас тарту жағдайлары:
- банк картасы интернет арқылы төлем жасауға арналмаған, бұл туралы Сіздің банк-эмитентіңізге хабарласу арқылы білуге болады;
- банк картасында төлеу үшін қаражат жеткіліксіз. Төлем картасындағы қаражаттың болуы туралы толығырақ Сіз банк картасын шығарған банкке хабарласып біле аласыз;
- банк картасының деректері қате енгізілген;
- банк картасының қолданылу мерзімі өтіп кетті. Картаның қолданылу мерзімі, әдетте, картаның бет жағында көрсетілген (бұл карта жарамдылық мерзімінің айы мен жылы). Картаның қолданылу мерзімі туралы толығырақ Сіз эмитент-банкке хабарласып біле аласыз.

Банк картасының көмегімен төлем жасау және сайттың жұмысына байланысты басқа да мәселелер бойынша Сіз келесі телефондар арқылы хабарласа аласыз: +7 (727) 354 54 04.


Ақша қайтару туралы өтініш

Претензии по заказам

Все претензии по заказам принимаются в течении месяца.

Если вы не получили свой заказ, но вам пришла информация о выдаче его, претензия по данному факту рассматривается в течение месяца.

По истечению месяца запрос рассматриваться не будет!

Правила использования годовой подписки Al’gos

Условия оформления подписки

Годовая подписка Al’gos — это автоматическое продление определенного заказа в течение 12 месяцев. Оформить годовую подписку можно в личном кабинете.

Оформить годовую подписку можно только на заказы от 30 HP и выше. Можно создавать две или более подписок.

Условия изменения товаров в заказе

Нельзя изменить товары в заказе после оформления подписки.

Условия отмены подписки

Отменить годовую подписку можно только до получения первого заказа и до завершения отчетного месяца, в котором была оформлена подписка. После того, как вы забрали первый заказ по подписке из магазина или у курьера, отменить подписку нельзя.

Если вы хотите отменить подписку в первый месяц и до получения первого заказа, то для вас действуют стандартные правила возврата денежных средств:

При проведении онлайн-оплаты посредством платежных карт не допускается возврат наличными денежными средствами. Порядок возврата регулируется правилами международных платежных систем:

— возврат товара возможен только в случае брака, его необходимо оформить в письменном виде в течение 14 дней после оплаты;
— возврат товара возможен в случае, если предоставлен документ, подтверждающий факт и условия покупки указанного товара;
— потребитель не вправе отказаться от приобретенного товара надлежащего качества;
— при отказе от товара со стороны потребителя продавец должен вернуть ему денежную сумму, уплаченную потребителем, не позднее чем через 15 рабочих дней со дня предъявления потребителем соответствующего требования в письменном виде в один из официальных магазинов Al’gos;
— при неправильном хранении покупателем продукта, его возврат не осуществляется;
— если приобретенным товаром воспользовались, то он не подлежит возврату.

Для возврата денежных средств на банковскую карту необходимо заполнить «Заявление о возврате денежных средств» (прикреплено по ссылке ниже) в печатном виде, приложить копию документа, удостоверяющего вашу личность. Принести данный документ, в печатном виде, с вашей подписью, в один из официальных магазинов Al'gos и отправить скан-копию данных документов на саппорт через свой личный кабинет.

Возврат денежных средств будет осуществлен на банковскую карту в течение 15 рабочих дней со дня получения «Заявления о возврате денежных средств» в печатном виде компанией Al’gos в одном из официальных магазинов.

Для возврата денежных средств по операциям, проведенным с ошибками, необходимо обратиться с письменным заявлением и приложением копии документа, удостоверяющего личность, и чеков/квитанций, подтверждающих ошибочное списание. Данное заявление необходимо направить в один из официальных магазинов Al'gos.

Сумма возврата будет равняться сумме покупки (без учета оплаты за доставку). Срок рассмотрения Заявления и возврата денежных средств начинает исчисляться с момента получения компанией Заявления и рассчитывается в рабочих днях без учета праздников/выходных дней.

По вопросам, связанным с продуктом Вы можете обратиться по следующему телефону: + 7 (727) 354 54 04.


ЗАЯВЛЕНИЕ НА ВОЗВРАТ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

При оформлении годовой подписки активируются особые бонусы

— для получения квалификации «Лидер» нужно будет собрать 2 500 HP вместо 3 000 HP;
— обладатели годовой подписки каждый месяц будут участвовать в розыгрышах билетов на путешествия.

Розыгрыш путевок

— При розыгрыше поездок среди, тех кто приобрёл годовую подписку компания определяет направление и количество билетов
— Возможности забрать деньги либо изменить направление нет
— У того кто выиграл поездку есть возможность отказаться от неё и она не будет снова разыграна

Начисление бонусов МПЛ

Годовая подписка Al’gos — это автоматическое продление определенного заказа в течение 12 месяцев. Оформить годовую подписку можно в личном кабинете.

Құпиялылық

Анықтамалар

www.algos.kz интернет жобасы (бұдан әрі – URL, "біз") өз клиенттерінің және www.algos.kz сайтына кірушілердің (бұдан әрі – "сіз", "сайтқа келушілер") ақпаратының құпиялылығы мәселесіне байыпты қарайды. Дербестендірілген деп біз сайтқа кірушінің дербес деректерін (мысалы: аты-жөні, логині немесе компанияның атауы) қамтитын ақпаратты, сондай-ақ сіз URL сайтында жасаған әрекеттер туралы ақпаратты атаймыз. (мысалы: сайтқа кірушінің оның байланыс ақпаратымен тапсырыс беруі). Анонимді деп біз сайтқа нақты кірушімен бір мағыналы анықтай алмайтын деректерді атаймыз (мысалы: сайтқа кіру статистикасы).

Ақпаратты пайдалану

Біз сайттың нақты келушісінің дербестендірілген ақпаратын тек оған сапалы қызметтер көрсету және оларды есепке алуды қамтамасыз ету үшін ғана пайдаланамыз. Біз URL сайтының бір кірушілерінің дербестендірілген деректерін сайттың басқа кірушілеріне ашпаймыз. Біз ешқашан дербестендірілген ақпаратты ашық түрде жарияламаймыз және оны үшінші тұлғаларға бермейміз. Уәкілетті мемлекеттік органдарға осындай ақпаратты беру Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында белгіленген жағдайлар ғана ерекшелік болып табылады. Біз жиналған анонимді деректер негізінде жасалған есептерді ғана жариялаймыз және таратамыз. Бұл ретте есептерде қызметтерді пайдаланушылардың дербестендірілген деректерін сәйкестендіру мүмкін болатын ақпарат жоқ. Біз сондай-ақ URL өнімдері мен қызметтерін дамыту мақсатында ішкі талдау үшін анонимді деректерді пайдаланамыз.

Сілтемелер

www.algos.kz сайтында біздің компанияға қатысы жоқ және үшінші тұлғаларға тиесілі басқа сайттарға сілтемелер болуы мүмкін. Біз үшінші тұлғалардың сайттарында орналастырылған мәліметтердің дәлдігі, толықтығы және шынайылығы үшін жауап бермейміз және сіз осындай сайттарда қалдырған ақпараттың құпиялылығын сақтау бойынша өзімізге ешқандай міндеттеме аламыз.

Жауапкершілікті шектеу

Біз осы құпиялылық саясатын сақтау үшін барлық мүмкіндіктерді жасаймыз, алайда біздің әрекетіміздің нәтижесінде ақпараттың ашылуы болған әсерімізден тыс факторлар әсер еткен жағдайда ақпараттың сақталуына кепілдік бере алмаймыз. www.algos.kz сайты және онда орналастырылған барлық ақпарат қандай да бір кепілдіксіз "сол қалпында" қағидаты бойынша ұсынылған. Біз қолайсыз салдарға, сондай-ақ URL сайтына кіруді шектеу немесе сайтқа кіру және онда орналастырылған ақпаратты пайдалану салдарынан келтірілген кез келген шығын үшін жауап бермейміз.

Байланыстар

Осы саясатқа қатысты мәселелер бойынша мына мекен-жай бойынша хабарласуларыңызды сұраймыз: [email protected]